Algemene voorwaarden Personal Tennis Padel

Lesdata vanaf 2024

Jeugd tennis & padellessen:

Lesweken: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51
Vakantieweken (Geen les):
7 (Voorjaarsvakantie), 18 (Meivakantie), 31 – 32 – 33 (Zomervakantie), 43 (Herfstvakantie), 52 – 1 (Kerstvakantie)
Feestdagen (Geen les):
Nieuwjaarsdag – 1e 2e pasen – koningsdag – Hemelvaart – 1e 2e pinksteren – 1e 2e kerstdag
**Bij L.T.V. Neer worden in de zomervakantie 6 weken geen tennislessen aangeboden

Senioren tennis & padellessen

Lesweken: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51
Vakantieweken (Geen les):
7 (Voorjaarsvakantie), 31 – 32 – 33 (Zomervakantie), 52 – 1 (Kerstvakantie)
Feestdagen (Geen les):
Nieuwjaarsdag – 1e 2e pasen – koningsdag – Hemelvaart – 1e 2e pinksteren – 1e 2e kerstdag
**Bij L.T.V. Neer worden in zomervakantie 6 weken geen tennislessen aangeboden

Wij volgen de data van de schoolvakanties, regio zuid. Deze zijn te vinden via: https://www.schoolvakanties-nederland.nl/

** Met open toernooien op de des betreffende vereniging houden wij rekening, wel kan het voorkomen dat er een aantal uur in deze week door kan gaan i.v.m. ruimte in de planning van het toernooi **
** Let op, kermissen, extra carnavalsdagen, interne clubactiviteiten etc. gaan de lessen normaliter door**

Overige weken

– Buiten de feestdagen en vakanties wordt er iedere week les aangeboden of dit moet anders gecommuniceerd worden (Bijv., ziekte-regen-onvoorziene omstandigheden).
– De trainer communiceert dit aan de groepen via whatsapp, e-mail of een belletje.
– Wanneer u als klant verhinderd bent op een reguliere lesdag bent u deze normaal gesproken kwijt. U kunt kiezen om de les aan iemand anders te geven van hetzelfde niveau, communiceer dit wel met de des betreffende trainer.

Jaarabonnement senioren (Dit geldt niet voor de jeugd)

– Bij de planning in het voorjaar krijgen klanten met een jaarabonnement voorrang boven klanten die een pakket voor alleen een voor of najaars cyclus hebben.
– Klanten met een jaarabonnement behouden zowel tijdens de voorjaars en najaarscyclus dezelfde tijd waarop zij trainen als groep. 
– Let op; Iedereen van de lesgroep moet het jaarabonnement nemen om dit af te kunnen sluiten.
– Personal Tennis heeft altijd het recht om een jaarabonnement niet toe te kennen aan een groep en deze om te zetten naar een reguliere voor of najaar cyclus voor de start van de eerste les van de nieuwe cyclus. 

Les reglement

-Een training duurt 55 minuten.
-Lessen, die uitvallen doordat de leerling verhinderd is (geblesseerd, ziekte, werk, coronamaatregelen) worden geacht te zijn gegeven.
-Als door slecht weer geen training mogelijk is, dan geldt dat:
– 30 of meer lessen,                          4 inhaaltrainingen.
– 20 of meer lessen,                          3 inhaaltrainingen.
– 11 tot 19 lessen,                               2 inhaaltrainingen.
– 1 tot 10 lessen,                                 1 inhaaltraining.
-Bij slecht weer (regen, kou) nemen de trainers contact op met de deelnemers, anders gaat de les altijd door.
-Indien een les niet kan worden voortgezet na aanvang door bv. weersomstandigheden, dan wordt deze geacht gegeven te zijn.
-De leerling kan een aan hem/haar te geven les overdragen aan een derde mits toestemming van de trainer i.v.m. niveau in de groep. Bij structurele overdracht is er tevens toestemming nodig van Personal Tennis.
-Wanneer een trainer op een of andere reden verhinderd is kan deze vervangen worden door een andere trainer van Personal Tennis.
-Indien men traint in een groep van 2 of meer personen, is men ook in geval van ziekte of geblesseerd raken het trainingsgeld verschuldigd aan Personal Tennis.
-Goed gedrag op de tennisbaan stellen de trainers op prijs. Vandaar:
– niet vloeken of schelden.
– geen oneigenlijk gebruik van de banen, het racket en andere materialen.
– respect tonen voor de trainers en je medespelers.
Bovengenoemde gedragscodes gelden ook als de trainers niet aanwezig zijn.
-Ouders/verzorgers worden – in verband met de concentratie van de kinderen en de trainer -vriendelijk verzocht om alleen de laatste 10 minuten naar de training van hun kind te komen kijken. Ouders/verzorgers die graag wat meer willen weten over de training van hun kinderen, worden verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de trainer zodat hij/zij niet gestoord wordt tijdens het lesgeven.
-Om trainingen te volgen op een vereniging is het verplicht om lid te zijn bij de desbetreffende vereniging. Tenzij vooraf anders wordt aangegeven.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden en de bijbehorende overeenkomst wordt verstaan onder:

1.1  Personal Tennis degene die Activiteiten en/of Diensten en/of Trainingen aanbiedt of organiseert;
1.2  Contractant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een Overeenkomst sluit met Personal Tennis.
1.3  Deelnemer: iedere Contractant en iedere natuurlijke persoon die onder leiding van de  Contractant feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit en/of Dienst van Personal Tennis;
1.4  Activiteit: door Personal Tennis georganiseerde dan wel aangeboden Activiteit(en) zoals sportdagen, sport-clinics en bedrijfsuitstapjes of -evenementen.
1.5  Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van de Activiteit; hieronder wordt onder meer verstaan het verzorgen een aankleden van locatie, het verzorgen van consumpties, de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van (bar)personeel, het verzorgen van decoratie, podium , licht en geluid, het (laten) begeleiden van (delen van) de activiteit en het geven van instructies.
1.6  Training: de terbeschikkingstelling van een sportleraar door Personal Tennis conform haar lesreglement zomer- dan wel winterseizoen.
1.7  Overeenkomst: overeenkomst tussen Personal Tennis en de Contractant met betrekking tot een Activiteit en/of Dienst en/of Training;
1.8  Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de Contractant wordt betaald voor de Activiteit en/of Dienst en/of Training; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
1.9  Annulering: de schriftelijke beëindiging door de Contractant van de Overeenkomst, vóór aanvang van de Activiteit en/of Training.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
–  alle aanbiedingen en offertes van Personal Tennis;
–  alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten;
waarbij Personal Tennis Activiteiten en/of Diensten en/of Trainingen organiseert c.q. levert.
2.2 De Contractant dan wel Deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met Personal Tennis dan wel het feitelijk deelnemen aan een Activiteit en/of Training.
2.3   Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.5 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes

3.1   Alle aanbiedingen en offertes van Personal Tennis zijn vrijblijvend, tenzij door Personal Tennis schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2   Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door Personal Tennis gedaan, houden een nieuw aanbod in, waardoor het eerder gedane aanbod is vervallen.

Artikel 4: Totstandkoming

4.1 De Overeenkomst tussen Personal Tennis en de Contractant komt tot stand op het moment dat het aanbod van Personal Tennis is aanvaard, of doordat door Personal Tennis een begin van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve hiervan is gemaakt.
4.2 Na de Overeenkomst aangenomen orders, aanvullende afspraken, wijzigingen, en/of mondelinge of schriftelijke toezeggingen gedaan door personeel of vertegenwoordigers van Personal Tennis zijn niet bindend tenzij deze door Personal Tennis aan de Contractant schriftelijk worden bevestigd.
4.3 Personal Tennis is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de Contractant een aanbetaling te eisen. Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn de aanbetaling heeft voldaan, is Personal Tennis gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst tot opzegging c.q. ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat dit de Contractant enig recht op schadevergoeding geeft. In dat geval is de Contractant aansprakelijk voor de door Personal Tennis gemaakte kosten c.q. geleden schade als genoemd in artikel 12.

Artikel 5: Overeengekomen prijs

5.1  Tenzij anders vermeld is de Overeengekomen prijs van Personal Tennis:
– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van prijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
– vermeld in euro’s;
– exclusief BTW, transportkosten, invoerrechten, andere rechten, belasting en heffingen tenzij anders aangegeven;
– gebaseerd op de door de Contractant aan Personal Tennis doorgegeven gegevens, waaronder het aantal Deelnemers.
– Bij een prijs inclusief btw geldt het btw tarief dat op het moment van facturatie geldig is.

Artikel 6: Wijziging Overeengekomen prijs

6.1 Indien na vaststelling van de Overeengekomen prijs extra kosten voor Personal Tennis ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de Activiteit of Dienst of Training of op de Deelnemer en/of Contractant betrekking hebben, worden deze aan de Contractant doorberekend, ook na de afsluiting van de Overeenkomst.
6.2   Indien na vaststelling van de Overeengekomen prijs extra kosten voor Personal Tennis ontstaan als gevolg van gemaakte bijkomende afspraken c.q. wijzigingen met betrekking tot onder meer extra Deelnemers, extra genuttigde consumpties, extra personeel dan wel extra kosten als gevolg van eventuele schade aangericht door Deelnemers, worden deze aan de Contractant doorberekend.
6.3   Indien de vergoeding van consumpties op basis van nacalculatie plaatsvindt wordt dit bedrag door Personal Tennis in de Overeengekomen prijs geschat; wanneer na de Activiteit op grond van de nacalculatie blijkt dat er meer dan wel minder consumpties zijn gebruikt zal de Overeengekomen prijs dienovereenkomstig worden aangepast.
6.4   Er vindt geen restitutie plaats indien er bij de Activiteit sprake is van een minder aantal Deelnemers dan aanvankelijk opgegeven door de Contractant.
6.5   Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig vertrek van een Deelnemer bij de Activiteit en/of Training.
6.6   Een Deelnemer die verhinderd is om aan het Activiteit en/of Training deel te nemen kan zich – na instemming van de Contractant en Personal Tennis – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a)  de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden,
b) het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Activiteit en/of Training schriftelijk bij Personal Tennis te worden ingediend,

Artikel 7: Betaling

7.1. De facturen worden door de Contractant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Contractant 14 dagen na factuurdatum betalen.
7.2   De Contractant is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.
7.3   Wanneer een periodieke betaling met de Contractant is overeengekomen, is Personal Tennis gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Contractant niet akkoord is met voornoemde wijziging, is de Contractant gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.
7.4   In geval van niet tijdige betaling van de door de Contractant verschuldigde bedragen, is de Contractant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente ad 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Wanneer de Contractant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Personal Tennis de vordering uit handen geven, waardoor de Contractant naast het dan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag bedragen.
7.5 Indien Personal Tennis op de dag van aanvang van de Activiteit en/of Dienst en/of Training niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Contractant dan wel Deelnemer de deelname aan de Activiteit en/of Dienst en/of Training te ontzeggen, onverminderd het recht van Personal Tennis op volledige betaling van de Overeengekomen prijs. Personal Tennis is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de ontzegging van deelname.
7.6   Indien de Contractant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaald, heeft Personal Tennis bovendien het recht, nadat de Contractant schriftelijk daarvan is kennis is gesteld, alle werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, c.q. de uitvoering van andere opdrachten te staken, totdat de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Personal Tennis is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting.
7.7 De Overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement dan wel surseance van betaling van de Contractant failliet is aangevraagd;
c. de Contractant wordt ontbonden;
d. de Contractant en/of Deelnemer als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 8: Annulering

8.1 Bij Annulering betaalt de Contractant aan Personal Tennis de volgende vergoeding:
– Bij Annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden minimaal 15% van de Overeengekomen prijs aan Personal Tennis te betalen.
– Bij Annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden 35% van de Overeengekomen prijs aan Personal Tennis te betalen.
– Bij Annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden 60% van de Overeengekomen prijs aan Personal Tennis te betalen.
– Bij Annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden 85% van de Overeengekomen prijs aan Personal Tennis te betalen.
– Bij Annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of dienst en/of Training is de Contractant gehouden 100% van de Overeengekomen prijs aan Personal Tennis te betalen.

Artikel 9: Verplichtingen van de Contractant

9.1  De Contractant dient er zorg voor te dragen dat door de Deelnemers de door Personal Tennis gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
9.2  In het kader van een Training zal de Contractant en/of Deelnemer zich houden aan de afspraken zoals opgenomen in het lesreglement zomerseizoen/winterseizoen.
9.3 Personal Tennis houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de Activiteit en/of Training zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet door de Contractant en/of Deelnemer binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

Artikel 10: Overmacht

10.1  In geval overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhinderd, zijn zowel Personal Tennis als de Contractant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat dit de Contractant enige aanspraak op schadevergoeding geeft.
10.2 Onder overmacht is begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van Personal Tennis ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijk overmacht opleverende omstandigheden geldt in ieder geval weersomstandigheden, verlies, extreem ziekteverzuim, ernstige storingen in het bedrijf van Personal Tennis, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van door de Contractant aan Personal Tennis voorgeschreven toeleveranciers alsmede gebrekkigheid van zaken, materialen van derden waarvan het gebruik door de Contractant is voorgeschreven.
10.3. Als tennislessen of clinics door overheidsmaatregelen i.v.m. corona niet door kunnen gaan probeert Personal tennis (indien mogelijk) een voorstel te doen om deze tennislessen in te halen. Personal Tennis behoudt het recht door deze overmacht situatie de tennislessen niet in te halen.

Artikel 11: Geen doorgang Activiteit

11.1  Personal Tennis zal de Contractant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de activiteit/training/clinic om wat voor reden van haar zijde geen doorgang zou kunnen vinden of wordt verplaatst. Personal Tennis zal zich inspannen een passend alternatief aan te dragen.

De Contractant kan Personal Tennis nimmer aansprakelijk houden voor schade of gevolgschade met betrekking tot het niet doorgaan of verplaatsing van de activiteit/training/clinic.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

12.1   Indien de Contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, komt Personal Tennis de bevoegdheid toe, na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
12.2   Personal Tennis kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de Contractant haar betalingsverplichtingen niet nakomt, aan de Contractant –al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Contractant faillissement wordt aangevraagd, beslag wordt gelegd of indien de onderneming van de Contractant wordt geliquideerd of beëindigd. Personal Tennis is wegens en de in artikel 12.1 en 12.2 genoemde ontbinding nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
12.3 Personal Tennis heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden indien er voor een Activiteit en/of Training te weinig Deelnemers zijn. De Contractant blijft  gehouden de Overeengekomen prijs te betalen. Personal Tennis is wegens de in artikel 12.3 genoemde ontbinding nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
12.4   Personal Tennis kan een Deelnemer en/of Contractant uitsluiten van verdere deelname aan de Activiteit en/of Training en ten opzichte van deze Deelnemer en/of Contractant de Overeenkomst beëindigen indien de lichamelijke conditie van de Deelnemer naar oordeel van Personal Tennis hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de Activiteit en/of Training alsmede indien de Deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Personal Tennis en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Activiteit en/of Training bederft. De Contractant blijft  gehouden de Overeengekomen prijs te betalen. Personal Tennis is wegens de in artikel 12.4 genoemde uitsluiting c.q. beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
12.5   Door de ontbinding c.q. beëindiging als bedoeld in artikel 12.1 t/m 12.4 door Personal Tennis wordt de Contractant de door Personal Tennis geleden schade, onder meer bestaande uit gemiste vergoedingen, vergoeding honoraria, vervallen en nog te vervallen termijnen, gederfde winst, rente en overige kosten, zonder verdere ingebrekestelling verschuldigd en is de Overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 13: Klachten

13.1 Reclames met betrekking tot de door Personal Tennis aangeboden dan wel georganiseerde Activiteiten en/of Diensten en/of Trainingen dienen binnen 24 uur na uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk bij Personal Tennis te worden ingediend.
13.2  Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na verzenddatum van de facturen.
13.3  Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Contractant geacht de uitvoering van de Overeenkomst, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames/klachten worden dan niet meer door Personal Tennis in behandeling genomen.
13.4  Het indienen van een reclame ontslaat de Contractant nooit van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Personal Tennis.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1  Elk deelname aan een Activiteit en/of Training is voor eigen risico van de Deelnemer en/of Contractant. Personal Tennis is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken.
14.2  Personal Tennis is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de Overeenkomst, voor gevolgschade dan wel indirecte schade die de Deelnemer en/of Contractant door de deelname aan een Activiteit en/of Training dan wel de door Personal Tennis verleende Diensten mocht lijden. Hieronder is begrepen winstverlies, inkomensverlies, verlies van gegevens, bedrijfsschade en alle andere vormen van schade dan directe schade.
14.3 Ingeval Personal Tennis, in tegenstelling tot het bepaalde in lid 1 t/m 2 van dit artikel, aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal die bedragen waartegen Personal Tennis verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd zou moeten zijn.
14.4  Het bepaalde in artikel 14.4 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Personal Tennis ingevolge de wet of de Overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van voornoemde artikelen zal volgen en/of wanneer de Deelnemer en/of Contractant zelf reeds een verzekering heeft afgesloten ter dekking van dergelijke schade.
14.5  Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Deelnemer en/of Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij Personal Tennis. Iedere vordering tot schadevergoeding tegenover Personal Tennis vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
14.6  Personal Tennis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van zaken.
14.7  De Contractant is jegens Personal Tennis aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de Deelnemer.
14.8  De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie  verkeert om de desbetreffende Activiteit(en) en/of Training te beoefenen.
14.9 De Deelnemer is verplicht alle bij de Activiteit en/of Training geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden

15.1  Personal Tennis is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkintreding. Personal Tennis zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Contractant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomst tussen Personal Tennis en de contractant wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 17: Privacy statement / AVG

Algemeen

Hieronder vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die Personal Tennis verzamelt van haar klanten. Dit betreft individuele leden als ook tennisverenigingen. Beide groepen zullen in het vervolg worden aangeduid als ‘klanten’ als ook de tennisvereniging  verzamelt van haar leden en begunstigende leden. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduide worden als ‘de leden’.

Privacy statement

Hieronder vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens, die Personal Tennis verzamelt van haar klanten.. Personal Tennis verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hiervan tevoren toestemming voor heeft gegeven. Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en klanten moeten om deze reden de privacy statement regelmatig raadplegen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen zullen in dit document worden gewijzigd en hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd. Drastische veranderingen in de privacy statement kunnen daardoor niet tussentijds worden aangepast. Tenzij voorafgaand aan de verandering toestemming is gevraagd aan de klanten die de privacy statement eerder al hebben getekend.

Het is altijd mogelijk om bij Personal Tennis uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van de gegevens in te dienen. Voor alle gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een wijziging, aanvulling of verwijdering, u deze zelf door dient te geven aan Personal Tennis.

Bezwaar maken

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft dient u dit zelf per e-mail aan Personal Tennist te melden. Personal Tennis zal dan in contact met u treden over een eventuele aanpassing/verwijderen van de gegevens.

Meldplicht bij een datalek

Personal Tennis heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met persoonsgegevens en dat de beveiliging hiervan in orde is. Er is sprake van een datalek als er verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals bovenaan beschreven) plaatsvindt. Mocht een datalek plaatsvinden, dan is Personal Tennis verplicht dit te melden aan haar klanten. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het protocol datalek.

Afbeeldingsvoorwaarden

Tijdens activiteiten van Personal Tennis worden video’s en foto’s gemaakt waar klanten op kunnen staan. Personal Tennis ziet het hierbij als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van deze afbeeldingsvoorwaarden, bent u op de hoogte van waar deze foto’s en video’s geplaatst kunnen worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Personal Tennis. Personal Tennis zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Website en social media

De foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens tennislessen, clinics en andere activiteiten van Personal Tennis. Deze foto’s en video’s kunnen worden geplaatst op de website van Personal Tennis (www.personaltennispadel.nl). Daarnaast kunnen deze worden geplaatst op de social media kanalen van Personal Tennis, te weten op Facebook en op instagram.

Zowel de website als de social media pagina zijn bescherm door middel van een wachtwoord waar alleen de eigenaren van Personal Tennis toegang toe hebben. De betreffende foto’s en video’s zijn openbaar en zijn dus voor iedereen toegankelijk.

Het plaatsen van de foto’s en video’s gebeurd automatisch tenzij er bezwaren zijn aangegeven van het desbetreffende lid of de vereniging. Na plaatsing kunnen bezwaren ook nog worden doorgegeven zodat deze eventueel verwijderd kunnen worden.